หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2557

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 

 

   ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗       

-  สถานะการคลัง

-  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

-  งบเฉพาะการ

  -  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

-  ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

  -  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

   ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    

-  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ

-  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

-  รายจ่ายตามแผนงาน (วัตถุประสงค์และงานที่ทำ) 

-  เทศบัญญัติ

ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย    

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

* แผนงานบริหารงานทั่วไป

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน

* แผนงานการศึกษา

* แผนงานสาธารณสุข

* แผนงานสังคมสงเคราะห์

* แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

* แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

* แผนงานงบกลาง 

   ส่วนที่ ๓  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา    

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล    

   ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    

   ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  (งบเฉพาะการ)       

   ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย : เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗       

 

  

Last Updated ( Thursday, 12 February 2015 )
 
< Prev   Next >