หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2556

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2556 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 

 

  

 

    ส่วนที่ ๑  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    

-  สถานะการคลัง

-  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๔

-  งบเฉพาะการ

  -  ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

-  รายจ่ายตามงบรายจ่าย ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

  -  ประมาณการรายรับ/จ่ายจริง งบเฉพาะการ

    ส่วนที่ ๒  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    

-  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ

-  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

-  เทศบัญญัติ

    ส่วนที่ ๓  รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ    

-  รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

   รายงานรายละเีอียดงบประมาณรายจ่าย (รายจ่ายตามแผนงาน)

   ด้านบริหารทั่วไป    

 - แผนบริหารงานทั่วไป

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

   ด้านบริการชุมชนและสังคม    

 - แผนงานการศึกษา

 - แผนงานสาธารณสุข

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

 - แผนงานเคหะและชุมชน

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   ด้านการดำเนินงานอื่น             

 - แผนงานงบกลาง  

    ส่วนที่ ๔  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  การประปา 

    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย : เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    

 

  

Last Updated ( Friday, 25 October 2019 )
 
Next >