หน้าแรก arrow แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนาสามปี 58-60 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2012
 
  
 
 
                     ส่วนที่ 1  บทนำ  
 
 
 
 
-  วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
 
-  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี
 
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแก่งคอย
 
-  นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย
 
-  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
  
 
     & แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
     & แนวทางที่ 2  ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
   
     & แนวทางที่ 3  ขยายและปรับปรุงระบบประปา
   
     & แนวทางที่ 4  พัฒนาระบบการจราจร
 
 
     & แนวทางที่ 1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
 
     & แนวทางที่ 2  การกำจัดขยะมูลฝอย
 
     & แนวทางที่ 3  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
     & แนวทางที่ 4  พัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ
 
  
     & แนวทางที่ 1  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
     & แนวทางที่ 1  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบุคลากรการศึกษา
 
     & แนวทางที่ 2  ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
 
     & แนวทางที่ 3  ส่งเสริมจริยธรรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 
     & แนวทางที่ 4  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 
     & แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
     & แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 
     & แนวทางที่ 1  ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
     & แนวทางที่ 2  ป้องกัน ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
     & แนวทางที่ 3  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
 
     & แนวทางที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค
 
 
     & แนวทางที่ 1  พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
 
     & แนวทางที่ 2  พัฒนาการจัดเก็บรายได้
 
     & แนวทางที่ 3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ
 
     & แนวทางที่ 4  ก่องสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ
 
     & แนวทางที่ 5  พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
 
     & แนวทางที่ 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
     & แนวทางที่ 7  พัฒนาและปรับปรุงระเบียบเอกสารเผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
     & แนวทางที่ 1  ส่งเสริมความรู้และความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     & แนวทางที่ 2  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     & แนวทางที่ 3  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
-  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
 
-  วิธีการติดตามและประเมินผล
 
 
 
 
Last Updated ( Wednesday, 28 September 2016 )
 
< Prev   Next >