หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 

 

   สภาพทั่วไป เทศบาลเมืองแก่งคอย        

   ส่วนที่ ๑

-  คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘       

*  สถานะการคลัง

*  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

*  งบเฉพาะการ

     ส่วนที่ ๒

-  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    

* เทศบัญญัติ 

* รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

-  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

-  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย    

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    

* แผนงานบริหารงานทั่วไป

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน

* แผนงานการศึกษา

* แผนงานสาธารณสุข

* แผนงานสังคมสงเคราะห์

* แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

* แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

* แผนงานงบกลาง 

   ส่วนที่ ๓  (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ)

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล  

คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

ประมาณการรายรับ เฉพาะการ    

ประมาณการรายจ่าย เฉพาะการ    

-  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  การประปา

* คำแถลง ประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

* ประมาณรายรับ เฉพาะการ    

ประมาณรายจ่าย เฉพาะการ    

   ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    

   ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ใหใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘       

 

  

Last Updated ( Friday, 13 February 2015 )
 
< Prev   Next >