หน้าแรก arrow วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 April 2008
    วิสัยทัศน์ (Vision)

  พันธกิจ (Mission) 
          1. พัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่          
          2. ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง          
          3. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ  ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด          
          4. พัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน          
          5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          6. รักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 
         
          7. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ   จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน          
          8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใสและเป็นธรรม          
          9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม  เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ          
        10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

Last Updated ( Thursday, 12 July 2012 )