หน้าแรก arrow แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาเทศบาล Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 April 2008

 

                  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแก่งคอย

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             แนวทางการพัฒนาที่ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

             แนวทางการพัฒนาที่ ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

             แนวทางการพัฒนาที่ ขยายและปรับปรุงระบบประปา

            แนวทางการพัฒนาที่พัฒนาระบบการจราจร

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แนวทางการพัฒนาที่ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แนวทางการพัฒนาที่ การกำจัดขยะมูลฝอย

            แนวทางการพัฒนาที่ จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

            แนวทางการพัฒนาที่ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

            แนวทางการพัฒนาที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

            แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบุคลากรการศึกษา

            แนวทางการพัฒนาที่ ปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมจริยธรรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กฯ

            แนวทางการพัฒนาที่ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

     ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

            แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมฯ

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนาฯ

            แนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

     ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

            แนวทางการพัฒนาที่ ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

            แนวทางการพัฒนาที่ ป้องกัน ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค  

     ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

            แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาบุคลากรของเทศบาล

            แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาการจัดเก็บรายได้

            แนวทางการพัฒนาที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ฯ

            แนวทางการพัฒนาที่ ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

            แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาและปรับปรุงระเบียบเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ

            แนวทางการพัฒนาที่ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล

     ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            แนวทางการพัฒนาที่ ส่งเสริมความรู้และความร่วมมือจากประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            แนวทางการพัฒนาที่ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

Last Updated ( Tuesday, 12 June 2018 )
 
< Prev