หน้าแรก arrow แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2012
 
            
 
     
   
            ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                      
 
-  ด้านกายภาพ -  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
-  ประชากร -  สภาพทางสังคม
 
-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -  ระบบเศรษฐกิจ
 
-  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม -  ทรัพยากรธรรมชาติ    
 
 
-  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (ปี 2557 - 2559)
 
-  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปี 2557)
 
-  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปี 2557)
 
-  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปี 2558)
 
-  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปี 2558)
 
-  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ปี 2559)
 
-  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ (ปี 2559) 
 
 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
 
-  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
-  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
            ส่วนที่ 4  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ       
  
 
 
&#  บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)
 
 
- แผนงานเคหะชุมชน
 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    
- แผนงานการพาณิชน์
 
 
- แผนงานเคหะชุมชน
 
 
- แผนงานการศึกษา
 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
 
- แผนงานบริหารทั่วไป
 
 
- แผนงานสาธารณสุข
 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 
 
- แผนงานบริหารทั่วไป
 
 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 
 
 

            ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล       
 
-  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 
-  การติดตามและประเมินผลโครงการ
 
-  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 
-  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 
 
 
 
Last Updated ( Tuesday, 19 June 2018 )
 
Next >