หน้าแรก arrow แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนาสี่ปี 61 -64 เพิ่มเติม ฉบับ 2 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2012
 
    
 
          
            ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                       
 
-  ด้านกายภาพ -  ด้านการเมือง/การปกครอง     
 
-  ประชากร -  สภาพทางสังคม
 
-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -  ระบบเศรษฐกิจ
 
-  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม -  ทรัพยากรธรรมชาติ   
 
-  ข้อมูลด้านชุมชนและการศึกษาในเขตเทศบาล 
 
 
            ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
 
 
 
  -  แผนงานเคหะและชุมชน
-  แผนงานงบกลาง 
 
 
  -  แผนงานการศึกษา
-  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
  
  -  แผนงานสาธารณสุข
  -  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
  
  -  แผนงานบริหารงานทั่วไป
  
  
            บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ.08)                 
 
    
          
   
 
 
Last Updated ( Tuesday, 27 August 2019 )
 
< Prev   Next >