หน้าแรก

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2012
 
         
 
     
     
            ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                          
 
-  ด้านกายภาพ -  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
-  ประชากร -  สภาพทางสังคม
 
-  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -  ระบบเศรษฐกิจ
 
-  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม -  ทรัพยากรธรรมชาติ     
 
 
 
-  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
 
-  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
-  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
  
 
 
- แผนงานเคหะชุมชน
 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
    
- แผนงานการพาณิชย์
 
                                        - แผนงานงบกลาง
 
 
- แผนงานเคหะชุมชน

 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
- แผนงานการศึกษา
 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 
- แผนงานบริหารทั่วไป
 
 
- แผนงานสาธารณสุข
 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 
                                        - แผนงานงบกลาง
 
 
- แผนงานบริหารทั่วไป
             
                                        - แผนงานการศึกษา
 
                                        - แผนงานสาธารณสุข
 
                                        - แผนงานเคหะและชุมชน
 
                                        - แผนงานสังคมสงเคราะห์

                                        - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
                                        - แผนงานการพาณิชย์
 
            ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล        
 
-  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 
-  การติดตามและประเมินผลโครงการ
 
-  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม    
 
-  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 
 
 
 
Last Updated ( Tuesday, 27 August 2019 )
 
< Prev   Next >