หน้าแรก arrow แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่สี่ปี 61-64 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองแก่งคอย เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องอิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
แผนพัฒนาสามปี 60-62 Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 October 2012
 
  
 
 
            ส่วนที่ 1  บทนำ        
 
-  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
  
-  วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
-  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
-  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 
-  สภาพทั่วไปของท้องถิ่น  
 
 
-  การสรุปสถานการณ์พัฒนา
 
-  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 
-  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 
            ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
 
 
 
บัญชีโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้าและถนน
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
   
     & แนวทางที่ 3  การพัฒนาขยายและปรับปรุงระบบประปา
   
     & แนวทางที่ 4  การพัฒนาระบบการจราจร
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความต้องการในการจัดการ
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอย
 
     & แนวทางที่ 3  การพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
     & แนวทางที่ 4  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ
 
  
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและบุคลากรการศึกษา
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
 
     & แนวทางที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
 
     & แนวทางที่ 4  การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาป้องกัน ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
     & แนวทางที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
 
     & แนวทางที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภค
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาการจัดเก็บรายได้
 
     & แนวทางที่ 3  การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ
 
     & แนวทางที่ 4  การพัฒนาก่องสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ
 
     & แนวทางที่ 5  การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
 
     & แนวทางที่ 6  การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
     & แนวทางที่ 7  การพัฒนาพัฒนาและปรับปรุงระเบียบเอกสารเผยแพร่ข้อมุูลข่าวสารของทางราชการ
 
 
     & แนวทางที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมความรู้และความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     & แนวทางที่ 2  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     & แนวทางที่ 3  การพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
            ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามและประเมินผล       
 
-  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 
-  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 
 
 
 
Last Updated ( Wednesday, 28 September 2016 )
 
< Prev   Next >