กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแก่งคอย 

จากที่ท่านได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางหมอพร้อม อสม. และติดต่อท่กองสาธารณสุขฯไว้แล้ว เมื่อถึงลำดับของท่านจะมีเจ้าหน้าที่ต่อต่อไปแล้ว วันที่ เวลา และสถานที่ ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 วัน