หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

วันแม่แห่งชาติ 
   

 

  

ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่ 

ที่ชุมชนวัน/เดือน/ปีสถานที่เวลา
หลวงปู่หรหม อังคาร ๑๗ มิ.ย. ๕๗ หน้าบ้านนางบุญปลูก ราษฎรศิริ ๑๖.๓๐ น.
เทศวิวัฒน์ พฤหัสบดี ๑๙ มิ.ย. ๕๗ซอยข้างธนาคารออมสิน ๑๖.๓๐ น.
สุดบรรทัด อังคาร ๒๔ มิ.ย. ๕๗ หลังโรงเรียนแสงวิทยา๑๖.๓๐ น.
ท่าเจ้าวงศ์ พฤหัสบดี ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ลานกีฬาท่าเจ้าวงศ์ ๑๖.๓๐ น. 
สันติสุข อังคาร ๑ ก.ค. ๕๗ ลานวัดแก่งคอย ๑๖.๓๐ น. 
พระมงคลชัย พฤหัสบดี ๓ ก.ค. ๕๗ ตลาดใหม่ (หน้าบ้านประธานชุมชน)๑๖.๓๐ น. 
สหกรณ์ อังคาร ๘ ก.ค. ๕๗ สหกรณ์การเกษตร ๑๖.๓๐ น. 
ถวิลวัฒนา พฤหัสบดี ๑๐ ก.ค. ๕๗ หน้าบ้านประธานชุมชน ๑๖.๓๐ น.
สวนสุขภาพ อังคาร ๑๕ ก.ค. ๕๗ สนามกีฬาหมู่บ้านมารวย ๑๖.๓๐ น.
๑๐พระพายัพ พฤหัสบดี ๑๗ ก.ค. ๕๗ พระพายัพ ซอย ๗ ๑๖.๓๐ น.
๑๑เลียบสันติสุข อังคาร ๒๒ ก.ค. ๕๗ หน้าร้านตรีศักดิ์สรรพสินค้า ๑๖.๓๐ น.
๑๒รถไฟร่วมพัฒนา พฤหัสบดี ๗ ส.ค. ๕๗ ลานแอโลบิค ๑๖.๓๐ น.
๑๓รถไฟร่วมสามัคคี           "          "
๑๔แขวงบำรุงทาง พฤหัสบดี ๑๔ ส.ค. ๕๗ หน้าบ้านประธานชุมชน ๑๖.๓๐ น.
๑๕สหพัฒนา อังคาร ๑๙ ส.ค. ๕๗ หน้าโรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ๑๖.๓๐ น.
๑๖อุไรรัตน์พฤหัสบดี ๒๑ ส.ค. ๕๗ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา   ๑๖.๓๐ น.  

**หมายเหตุ  ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

  

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑ "ชุมชนหลวงปู่พรหม"  

              โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๒ "ชุมชนเทศวิวัฒน์"  

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๓ "ชุมชนสุดบรรทัด"  

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๔ "ชุมชนท่าเจ้าวงศ์" 

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๕ "ชุมชนสันติสุข"

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๖ "ชุมชนพระมงคลชัย"

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๗ "ชุมชนสหกรณ์"   

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๘ "ชุมชนถวิลวัฒนา"

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๙ "ชุมชนสวนสุขภาพ"

         โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๐ "ชุมชนพระพายัพ"

           โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๑ "ชุมชนเลียบสันติสุข"

           โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๒, ๑๓ "ชุมชนรถไฟร่วมสามัคคี และชุมชนรถไฟร่วมพัฒนา"

           โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๔ "ชุมชนแขวงบำรุงทาง" 

           โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๕ "ชุมชนสหพัฒนา" 

           โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน ชุมชนที่ ๑๖ "ชุมชนอุไรรัตน์"  


 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตารางการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เทศบาลเมืองแก่งคอย
 
ลำดับที่วันที่ดำเนินการพื้นที่ดำเนินการ
๔ ส.ค.๕๗

 - สุดเขตเทศบาลด้านเหนือฝั่งโรงสูป-สี่แยกไฟแดง

 - วัดแก่งคอย, ซอยศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า, ซอยโรงหมูเก่า

 - ซอยตลาดลาว, ซอยแพดับเพลิง

 - หมู่บ้านแมกไม้และชุมชนข้างหมู่บ้านแมกไม้


๕ ส.ค.๕๗

 - สี่แยกไฟแดงถึงสี่แยกโรงเรียนแสงวิทยา

 - ชุมชนหน้าโรงสี, ซอยร้านสุภัค, ซอยบ้านหมอเตียง

 - ถนนวรสวัสดิ์, ท่าเจ้าวงศ์, ซอยหลังโรงเรียนแสงวิทยา

 - ถนนทินนะลักษณ์ถึงหน้าโรงน้ำแข็ง


๖-๘ ส.ค.๕๗

 - โรงน้ำแข็ง, โรงฆ่าสัตว์

 - ถนนสุดบรรทัด ซอย ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

 - ถนนถวิลวัฒนา ซอย ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ ถึงวัดบ้านม่วง 

 - ถนนสุดบรรทัด ซอย ๑๐ ถึงหมู่บ้านเฟื่องฟ้า หมู่บ้านร้อยห้อง


๑๑ ส.ค.๕๗

 - หมู่บ้านมารวย

 - ถนนสุดบรรทัด ซอย ๑๑, ๑๒, ๑๓ ถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา


๑๓ ส.ค.๕๗

 - ถนนพระพายัพ ซอย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๔/๑, ๔/๒

 - ตลาดใหม่, ถนนเทศวิวัฒน์, ซอยหลังโรงจำนำ, บ้านพักครู


๑๔ ส.ค.๕๗

 - ถนนพระพายัพ ซอย ๑๐, ๑๑, ๑๒, ซอยพระพาโย

 - ถนนโภคสุพัฒน์ ซอย ๑, ซอยปลาทู, ซอยบ้าน ส.จ.คว้าง


๑๕ ส.ค.๕๗

 - สุดเขตประปารถไฟถึงบ้านพักรถไฟฝั่งเดินรถแขวงบำรุงทาง

 - ถนนพระพายัพ ซอย ๘, ๙ ถึงบ้านพักรถไฟแขวงบำรุงทาง

 - ถนนนวลตา, หมู่บ้านนวลตา


๑๘ ส.ค.๕๗

 - ถนนอุไรรัตน์จากสามแยกพระพายัพถึงวัดราษฎร์พัฒนา

 - วัดราษฎร์พัฒนา ซอย ๑, ๒


๑๙ ส.ค.๕๗

 - ถนนอุไรรัตน์จากทางรถไฟ, ซอย ๑, ๒, ๓, ๔, ๖

 - ถนนมิตรภาพ ซอย ๑, บ้านเช่านางประเทือง มีสัตย์

๑๐
๒๐-๒๑ ส.ค.๕๗

 - แฟลตรถไฟและบ้านพักรถไฟ

 - ถนนประชาอุทิศ ซอย ๑, ๒

 - ถนนประชาอุทิศฝั่งซ้ายและขวา, บ้านแขก

๑๑
ทุกวันเสาร์

 - โรงเรียนภายในเขตเทศบาล

  ** หมายเหตุ** โรงพักและตลาด จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

   
     การจัดระเบียบและตีเส้นรถตู้รับจ้างสาธารณะ (15/09/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

   วันที่ ๒-๓ เมษายน การจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ตอน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 

   วันที่ ๔ เมษายน การจัดงานประกวดธิดาเมืองแก่งคอย ประจำปี ๒๕๕๗  

   บรรยากาศงานแถลงข่าว "งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ถนนเลียบสันติสุข (14/03/57)

   การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล "แก่งคอยเกมส์" ครั้งที่ ๑ (20-21/02/57)

   การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย (20/02/57)


 
Last Updated ( Wednesday, 17 September 2014 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Wednesday, 17 September 2014 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

กฎ ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉ.2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2552
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) พ.ศ.2555
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายสภา) พ.ศ.2555

Link ที่น่าสนใจ