หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

  

     เทศบาลฯ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ (26/09/57) 
     การจัดระเบียบตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย (26/09/57) 

     การจัดระเบียบและตีเส้นรถตู้รับจ้างสาธารณะ (15/09/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 


   วันที่ ๒-๓ เมษายน การจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ตอน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 

   วันที่ ๔ เมษายน การจัดงานประกวดธิดาเมืองแก่งคอย ประจำปี ๒๕๕๗  

   บรรยากาศงานแถลงข่าว "งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ถนนเลียบสันติสุข (14/03/57)

   การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล "แก่งคอยเกมส์" ครั้งที่ ๑ (20-21/02/57)

   การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย (20/02/57)


 
Last Updated ( Wednesday, 01 October 2014 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Wednesday, 17 September 2014 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

กฎ ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. (ฉ.2) พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.2551
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2552
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) พ.ศ.2555
ระเบียบเทศบาลเมืองแก่งคอย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายสภา) พ.ศ.2555

Link ที่น่าสนใจ