หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

 งาประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
  

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน 


   โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ ห่างไกลภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2558


   เทศบาลเมืองแก่งคอย พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 


   กองสวัสดิการสังคม มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ 


   เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ 


   เทศบาลเมืองแก่งคอย เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแก่งคอย 

   นายนคร แทนโสภา ปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนชั้น ป.๕ รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม (ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ    

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

Last Updated ( Monday, 27 July 2015 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Wednesday, 15 July 2015 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ค่านิยม 12 ประการ

Link ที่น่าสนใจ