หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  
 
 

 งาประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

 

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 

 
 
 
 

     การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ (12/01/58)   
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (10/01/58)   
     กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแก่งคอย (ศพอส.) (07-08/01/58)   
     กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 62 จังหวัดสระบุรี (06/01/58)   
     พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (01/01/58)   
     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

   วันที่ ๒-๓ เมษายน การจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ตอน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 

   วันที่ ๔ เมษายน การจัดงานประกวดธิดาเมืองแก่งคอย ประจำปี ๒๕๕๗  

   บรรยากาศงานแถลงข่าว "งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ถนนเลียบสันติสุข (14/03/57)

   การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล "แก่งคอยเกมส์" ครั้งที่ ๑ (20-21/02/57)

   การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย (20/02/57)


 
Last Updated ( Wednesday, 18 February 2015 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย (นักบริหารงานทั่วไป ๖) (๑๗ พ.ย.๕๗)
 
 
 
 
 
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)) >>ภาคผนวก ก-จ<<(๒๒ ต.ค. - ๕ พ.ย.๕๗)
  

Last Updated ( Friday, 27 February 2015 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ค่านิยม 12 ประการ

Link ที่น่าสนใจ