หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  
 
 

 งาประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
  

   การประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงาน ด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 


   งานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘ 

   โครงการวัยทำงาน..รักเป็น..ปลอดภัย  เทศบาลเมืองแก่งคอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

    ภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ 
    พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และมอบ ปพ.๑ : ป นักเรียนชั้นประถม ๖ และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยม ๓, ๖ (กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองแก่งคอย (27/03/58)   
 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ    

     ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนชุมชน เทศบาลเมืองแก่งคอย (10/03/58)   
     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

Last Updated ( Friday, 08 May 2015 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย (นักบริหารงานทั่วไป ๖) (๑๗ พ.ย.๕๗)
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Tuesday, 12 May 2015 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ค่านิยม 12 ประการ

Link ที่น่าสนใจ