หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009
  
  

  ภาพบรรยากาศ งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๙ 

 

 "ภาพบรรยากาศการจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๙" 

 
 
 

การรับชำระภาษี  ประจำปี 2559 
 
 
 
   

   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมืองแก่งคอย (ศป.ปส.ทม.แก่งคอย) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

   เทศบาลเมืองแก่งคอย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

   ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมรดน้ำขอพรนายอำเภอแก่งคอย

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนชั้น ป.๕ รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม (ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

   นายนคร แทนโสภา ปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ    

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

Last Updated ( Monday, 02 May 2016 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย) 
 
 
 
       >> ราคากลาง 
 
 
 
  
 
 
   
   ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (๒๑ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๘) กำหนดการขายทอดตลาด ๔ ก.ย.๕๘
 
 
 
 
 
 
 
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล) 
 
 
   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (๒๓ - ๓๐ พ.ย.๕๘)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Last Updated ( Monday, 16 May 2016 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สมุดภาพ Infographics 
 

Link ที่น่าสนใจ