หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

วันแม่แห่งชาติ 


 ตารางการออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  เทศบาลเมืองแก่งคอย

 

 

  คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนการพ่นหมอกควัน

     ๑.ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เด็ก ผู้ป่วยออกจากบ้าน พร้อมทั้งเก็บและปกปิดอาหารให้มิดชิด

     ๒.ทำการปิดประตูหน้าต่างทุกบาน ยกเว้นประตูเข้า-ออก เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     ๓.การกำจัดยุงลายบ้าน ควรพ่นในบ้านและทำการปิดอบบ้านอย่างน้อย ๑๕-๒๐ นาที

     ๔.หลังจากพ่นหมอกควันแล้ว ควรทำความสะอาดบ้านเรือนด้วยผ้าชุบน้ำเช็ดตามพื้นและเฟอร์นิเจอร์ที่มีคราบสารเคมีปนเปื้อน 


 งาประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
  

   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสามโก้ 

   การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ 


   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน 


   งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

   นายนคร แทนโสภา ปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนชั้น ป.๕ รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม (ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ    

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

Last Updated ( Thursday, 27 August 2015 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
   ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (๒๑ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๘) กำหนดการขายทอดตลาด ๔ ก.ย.๕๘        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Friday, 21 August 2015 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ค่านิยม 12 ประการ

Link ที่น่าสนใจ