หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗

  

 
 
 
แผนที่แสดงเส้นทางเดินขบวนแห่กระทง 
 
 

     เทศบาลฯ จัดงานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ (26/09/57) 
     การจัดระเบียบตลาดภายในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย (26/09/57) 

     การจัดระเบียบและตีเส้นรถตู้รับจ้างสาธารณะ (15/09/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 


   วันที่ ๒-๓ เมษายน การจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗ (การแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ตอน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 

   วันที่ ๔ เมษายน การจัดงานประกวดธิดาเมืองแก่งคอย ประจำปี ๒๕๕๗  

   บรรยากาศงานแถลงข่าว "งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี ๒๕๕๗" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ ถนนเลียบสันติสุข (14/03/57)

   การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล "แก่งคอยเกมส์" ครั้งที่ ๑ (20-21/02/57)

   การประชุมประชาคมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และแผนชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย (20/02/57)


 
Last Updated ( Friday, 24 October 2014 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 
 
 
 
 
   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแก่งคอย (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๖)) >>ภาคผนวก ก-จ<<(๒๒ ต.ค. - ๕ พ.ย.๕๗)       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last Updated ( Friday, 24 October 2014 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

Link ที่น่าสนใจ